Oblasť - elektrotechnika Oblasť - informačné technológie Oblasť - oceňovanie a hodnotenie podnikov Oblasť - ekonómia a manažment

Zavolajte nám: +421327710221

Napíšte nám: eii@eii.sk

Bratislava: +421948018485 Pezinok: +421905255633 Nové Mesto nad Váhom: +421910966131

Oblasť - informačné technológie

ban1

V oblasti informačných technológií je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2018, nasledovne...

Čítať viac tu

Oblasť - elektrotechnika

elektrotechnika

V oblasti elektrotechniky (a elektroniky) je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2018, nasledovne...

Čítať viac tu

Oblasť - oceňovanie a hodnotenie podnikov

photodune-4750103-industrial-zone-xs

V oblasti oceňovania a hodnotenia podnikov je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2018, nasledovne...

Čítať viac tu

Oblasť - ekonómia a manažment

photodune-8039842-finances-and-economical-background-xs

V oblasti ekonómie a manažmentu je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2018, nasledovne...

Čítať viac tu

Expertízny inštitút informatiky s. r. o., IČO: 47315075, znalecká organizácia (znalec právnická osoba) zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 900262, vznikla v roku 2013 v odbore Elektrotechnika a v znaleckých odvetiach primárne zameraných na oblasť informačných a komunikačných technológií...

Čítať ďalej: O EII

naco sudneho znalca

1 V tejto časti, sa pokúsime stručne zodpovedať na najčastejšie otázky objednávateľov (zadávateľov znaleckých úkonov) týkajúce sa výkonu znaleckej (tiež súdno znaleckej) činnosti v znaleckom v odbore Elektrotechnika...

 

Čítať ďalej: Na čo znalca?

Cena znaleckých  úkonov:

Základnú (najnižšiu) tarifnú odmenu znalcov stanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov (v súčasnosti platí):

§ 3
Hodinová odmena
(1) Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eura, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(Okrem hodinovej odmeny znalcovi patrí ešte paušálna odmena podľa § 5, náhrada hotových výdavkov, paušálne výdavky podľa § 14 a náhrada za stratu času podľa § 17. Podľa § 16 sa zvyšuje znalečné určené podľa vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je znalec povinný platiť podľa osobitného predpisu.).

V praxi najčastejšie uplatňujeme zmluvné ceny (celkovú zmluvnú cenu, alebo hodinovú zmluvnú sadzbu), okrem prípadov znaleckých úkonov pre vybrané orgány verejnej moci SR (napr. polícia, prokuratúry, súdy...).

Odmena znalca za znalecký úkon (znalečné) sa vždy stanovuje v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov. Pri zmluvnej (dohodnutej) odmene za vykonanie znaleckého úkonu, je cena stanovená individuálne vzhľadom na osobitné požiadavky klienta a náročnosť konkrétneho znaleckého úkonu. V takom prípade predchádza jej stanoveniu prvotné oboznámenie s úkonom a základná analýza pre stanovenie odhadu pracnosti úkonu.

 

Znalecká organizácia podáva zadávateľovi úkonu vyúčtovanie znalečného (faktúru) spravidla spolu so znaleckým úkonom. Výkon znaleckej činnosti nie je podnikaním (§ 2 ods. 9 zák. č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). V súlade s § 2 ods. 8 zák. č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je znalec oprávnený požadovať od zadávateľa zloženie primeraného preddavku na znalečné (t. j. cena úkonu) na zadaný znalecký úkon. Naša znalecká organizácia je platcom DPH.

 

Znalecká organizácia môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo iný orgán verejnej moci nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 7 alebo § 22 ods. 3 zák. č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

(pre vyhľadanie aktuálneho znenia v texte uvedených predpisov kliknite sem - Slov-Lex právny a informačný portál MSSR)

Sunday the 3rd. Copyright © 2013 - 2022 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot