Oblasť - elektrotechnika Oblasť - informačné technológie Oblasť - oceňovanie a hodnotenie podnikov Oblasť - ekonómia a manažment

Zavolajte nám: +421327710221

Napíšte nám: eii@eii.sk

Bratislava: +421948018485 Pezinok: +421905255633 Nové Mesto nad Váhom: +421910966131

Oblasť - informačné technológie

ban1

V oblasti informačných technológií je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2018, nasledovne...

Čítať viac tu

Oblasť - elektrotechnika

elektrotechnika

V oblasti elektrotechniky (a elektroniky) je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2018, nasledovne...

Čítať viac tu

Oblasť - oceňovanie a hodnotenie podnikov

photodune-4750103-industrial-zone-xs

V oblasti oceňovania a hodnotenia podnikov je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2018, nasledovne...

Čítať viac tu

Oblasť - ekonómia a manažment

photodune-8039842-finances-and-economical-background-xs

V oblasti ekonómie a manažmentu je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2018, nasledovne...

Čítať viac tu

Politiky našej spoločnosti:

-  POLITIKA KVALITY Expertízneho inštitútu informatiky s. r. o., znaleckej organizácie ev. č. 900262 (novelizovaná) zo dňa 28. 12. 2017,
-  POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI Expertízneho inštitútu informatiky, s. r. o. znaleckej organizácie ev. č. 900262 (novelizovaná) zo dňa 29. 4. 2015.

Certifikáty, osvedčenia (a/alebo špecifické oprávnenia na činnosť) spoločnosti EII:

-  CERTIFIKÁT systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 pre oblasť platnosti Znalecká a súvisiaca činnosť v odbore elektrotechniky. (TÜV NORD CERT GmbH Essen, Platný do 13.09.2024),
-  CERTIFICATE Management system as per EN ISO 9001 : 2015 for the following scope Expert and related activities in electrical engineering field./ZERTIFIKAT für das Managementsystem nach EN ISO 9001:2015 Geltungsbereich Expertise und damit zusammenhängende Tätigkeit im elektronischen Bereich. (TÜV NORD CERT GmbH Essen, Valid until 13.09.2024/Gültig bis 13.09.2024),
-  CERTIFIKÁT systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 : 2015 pre oblasť platnosti Znalecká a súvisiaca činnosť v odbore elektrotechniky. (TÜV NORD CERT GmbH Essen, Platný do 2021-09-13),
-  CERTIFICATE Management system as per EN ISO 9001 : 2015 for the following scope Expert and related activities in electrical engineering field./ZERTIFIKAT für das Managementsystem nach EN ISO 9001 : 2015 Geltungsbereich Expertise und damit zusammenhängende Tätigkeit im elektronischen Bereich. (TÜV NORD CERT GmbH Essen, Valid until 2021-09-13/Gültig bis 2021-09-13),
-  CERTIFIKÁT systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 : 2008 pre oblasť platnosti Znalecká a súvisiaca činnosť v odbore elektrotechniky. (TÜV NORD CERT GmbH Essen, Platný do 2018-09-14),
-  CERTIFICATE Management system as per EN ISO 9001 : 2008 for the following scope Expert and related activities in electrical engineering field./ZERTIFIKAT für das Managementsystem nach EN ISO 9001 : 2008 Geltungsbereich Expertise und damit zusammenhängende Tätigkeit im elektronischen Bereich. (TÜV NORD CERT GmbH Essen, Valid until 2018-09-14/Gültig bis 2018-09-14),
-  OPRÁVNENIE vydané oprávnenou právnickou osobou podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa v ELEKTROTECHNIKE na činnosti: S - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, O - oprava vyhradených technických zariadení elektrických /OU - oprava a údržba, R - rekonštrukcia, M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky/ (rozsah zariadení: E2, triedy objektov: A, TI),

21-certifikat_ISOSKeii_100x140 18-certifikat_ISOSKeii_100x140 01-certifikat_ISOSKeii_100x140 00-certifikat_VTZ-Eeii_100x140

Zastúpenie našej spoločnosti v profesných a odborných organizáciách:

- Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (člen SKOHMaZ - zástupca EII Ing. Radoslav Feďo),
- Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska (člen SEZ-KES - zástupca EII Ing. Radoslav Feďo),
- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie - Technická (normalizačná) komisia TK37 Informačné technológie (člen komisie za EII Ing. Radoslav Feďo),
- Slovenská národná akreditačná služba (technický expert SNAS - Ing. Radoslav Feďo).

Certifikáty, osvedčenia (a/alebo oprávnenia na činnosť) kľúčového personálu EII:
(certifikáty personálu z dôvodu ochrany osobných údajov /OOÚ/ predložíme len na vyžiadanie oprávnenej osoby, a to až po splnení všetkých právnych požiadaviek ich ochrany)

Oblasť projektového manažmentu, informačných technológií, informačnej bezpečnosti a súdneho znalectva/forenzných vied
- PRINCE2 Foundation Certificate (AXELOS Limited PEOPLECERT Group),
- Management projektu ČSN ISO 21500:2013 - Management projektu /metodiky a nástroje/ (C.Q.M.),
- Information Security Management Systems (ISMS) according to the standart ISO/IEC 27001:2005 - Internal auditor (TÜV NORD),
- Manažérstvo informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 - Preškolovací kurz Interný adítor podľa ISO/IEC 27001:2013 (TÜV NORD),
- Information Technology Management Systems (ITSM) according to the standart ISO/IEC 20000-1 - Internal auditor (TÜV NORD),
- Manažérstvo informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 - Interný audítor podľa STN ISO/IEC 27001 (TÜV NORD),
- CIS - Information Security Manager according Standard categories 27000 (CIS),
- Unix / Linux bezpečnosť systému (Ipex IT),
- Bezpečnostný správca a správca informačného systému technického prostriedku pre zamestnancov štátnej a verejnej správy (NAO),
- OSWP Offensive Security Wireless Professional (OFFENSIVE security),
- Počítačové siete IV. - zásady bezpečnosti sietí (IT LEARNING),
- CCNA Exploration: Accessing the WAN (Cisco),
- CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless (Cisco),
- CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts (Cisco),
- CCNA Exploration: Networ Fundamentals (Cisco),
- ASTC Accredited Software Tester Certification (ISTI),
- ASTMC Accredited Software Test Manager Certification (ISTI),
- CS-218 Linux Ubuntu (NCSA),
- Computer Hacker and Forensic Investigator Training (MOOC/udemy),
- Malicious Software and its Underground Economy: Two Sides to Every Story (MOOC/University of London),
- Android Forensics Essential Training (MOOC/udemy),
- Introduction to Forensic Science (MOOC/Nanyang Technological University),
- Digital Forensics for Cyber Professionals (MOOC/udemy),
- SDR for Ethical Hackers and Security Researchers (MOOC/udemy),
- Forensic Accounting and Fraud Examination (MOOC/West Virginia University),
- RFID Programming and Security Master Class (MOOC/udemy),
- Zaisťovanie a manipulácia s digitálnymi dôkazmi (Digital Forensics Info Day 2016/Digital-Forensics.Pro - VŠE v Praze - forensee - expert group znalecká organizácia - C4e - SKOHMaZ),
- Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí (SKOHMaZ),

Oblasť elektrotechniky (vyhradené technické zariadenia elektrické - platné oprávnenia/osvedčenia/certifikáty na činnosť)
- Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 ods. 2 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. /osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, rozsah zariadení: E2, triedy objektov: A/ (TI),
- Certifikát vydaný na základe STN EN ISO/IEC 17024 na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradeného technického zariadenia elektrického /udržiavaná platnosť certifikácie od roku 2009/ (TI),
- Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky § 23 Vyhlášky 718/2002 Z. z. /osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, rozsah zariadení: E2, triedy objektov: A/ (PROFIS, R. I. O.),
- Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky § 23 vyhl. 508/2009 Z. z. /osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, rozsah zariadení: do 1000 V v objektoch triedy A/ (TERNO 816),
- Samostatný elektrotechnik § 22 vyhl. 508/2009 Z. z. /osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, rozsah zariadení: do a nad 1000 V v objektoch triedy A/ (TERNO 816),

Oblasť inšpekčných činností, posudzovania zhody a metrológie (so vzťahom na kvalitu výkonu týchto činností)
- Interný audítor a manažér kvality inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020 (SMÚ),
- Metrologické zabezpečenie meradiel /podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025/ (SMÚ),
- Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách /podľa normy STN EN ISO/IEC 17025/ (SMÚ),
- Nové požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora (SMÚ),
- Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 (SMÚ),
- Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a manažérov kvality /podľa normy ISO/IEC 17025/ (SMÚ),
- Zdokonaľovacie školenie vedúcich posudzovateľov, posudzovateľov, gestorov a expertov SNAS - Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva enviromentu /podľa normy ISO/IEC 17021-3: 2017/ (SNAS),
- Zdokonaľovacie školenie SNAS; Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva /podľa normy ISO/IEC 17021-1: 2015/ (SNAS),
- Zdokonaľovacie školenie SNAS; Akreditácia certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva podľa ISO/IEC 17021-1:2015 (SNAS),
- Zdokonaľovacie školenie vedúcich posudzovateľov, posudzovateľov a expertov posudzujúcich certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva (ISO/IEC 17021-1:2015) (SNAS), 

Oblasť procesne orientovaných systémov manažérstva (všeobecné systémy pre riadenie kvality/všeobecné manažérske systémy)
- Systém manažérstva kvality - Externý audítor podľa normy EN ISO 9001 (TÜV NORD),
- Systém manažérstva kvality - Výklad normy EN ISO 9001:2015 a jej aplikácia pri rekonštrukcii zavedeného SMK (TÜV NORD),
- Systém manažérstva kvality - Revízia medzinárodnej normy EN ISO 9001:2015 /preškolenie interného audítora SMK/ (TÜV NORD),
- Systém manažérstva kvality - Interný audítor podľa normy EN ISO 9001 (TÜV NORD),
- Interný audítor systému manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy EN ISO 37001:2016 (TÜV SÜD),
- Systém enviromentálneho manažérstva - Interný audítor podľa normy EN ISO 14001 (TÜV NORD),
- Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Interný audítor SM BOZP podľa normy OHSAS 18001 (TÜV NORD),
- Interný audítor systému manažérstva BOZP /v zmysle noriem: STN OHSAS 18001:2009, STN EN ISO 19011:2012/ (BE-SOFT),
- Norma ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Požiadavky s návodom na použitie (SNAS/ACCIA). 

 

Vyhlásenie spoločnosti k ochrane osobných údajov: osobné údaje spoločnosť Expertízny inštitút informatiky s. r. o. chráni podľa zák. č. 18/2018 Z. z., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 a súvisiacich právnych predpisov. Ďalšie aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou nájdete v oznámení o spracúvaní osobných údajov (Oznámenie GDPR), ktoré je Vám online k dispozícii tu .

Expertízny inštitút informatiky s. r. o.,
znalecká organizácia evidenčné číslo: 900262,
IČO: 47315075, DIČ: 2023809425, IČ DPH: SK2023809425

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: 2100447941/8330 (IBAN: SK7883300000002100447941, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX)

Adresa (sídlo spoločnosti): Kočovská 1897/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón (sekretariát):

+421327710221

E-mail (zložka zodpovedná za obchod EII): Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

E-mail (zložka zodpovedná za nákup pre EII): Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontaktné osoby:

súdny znalec/konateľ spoločnosti: Ivan Zenka (pracovisko Nové Mesto nad Váhom)

adresa: Kočovská 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel: +421910966131

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.súdny znalec/konateľ spoločnosti: Juraj Magula (pracovisko Bratislava)

adresa: Pribišova 47, 841 05 Bratislava IV

Tel: +421948018485

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.súdny znalec/prokurista spoločnosti/technický manažér: Radoslav Feďo (pracovisko Pezinok)

adresa: Komenského 29, 902 01 Pezinok

Tel: +421905255633

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mapa (sídlo spoločnosti v Novom Meste nad Váhom, pre zobrazenie offline mapy kliknite sem):

Kontaktné údaje pre doručenie Vašej objednávky prípadne akýchkoľvek otázok nájdete v časti KONTAKT. Objednávku (dožiadanie) zašlite poštou, alebo e-mailom. Znalecký úkon (posudok, odborné vyjadrenie atď.) Vám doručíme poštou, alebo osobne.

Pre záväzné objednanie znaleckého úkonu použite prosím nasledujúce objednávkové tlačivo (vyberte si formát, ktorý Vám najviac vyhovuje; v balíčku zip nájdete tlačivo vo formáte doc, pdf, odt, rtf):

objednavka_znaleckeho_ukonuZ900262.doc

objednavka_znaleckeho_ukonuZ900262.pdf

objednavka_znaleckeho_ukonuZ900262.odt (Open Document Format, napr.: http://www.libreoffice.org/)

objednavka_znaleckeho_ukonuZ900262.rtf

objednavka_znaleckeho_ukonuZ900262.zip

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií MS SR - JASPI úvodná stránka

 

Slov-Lex právny a informačný portál MS SR - SLOV-LEX úvodná stránka

 

Ministerstvo spravodlivosti SR - oficiálne stánky

 

Ústavný súd SR - oficiálne stránky

 

Najvyšší súd SR - oficiálne stránky

 

Generálna prokuratúra SR - oficiálne stránky

 

Verejný ochranca práv SR - oficiálne stránky

 

Slovenská obchodná inšpekcia - oficiálne stránky

 

Národný inšpektorát práce - oficiálne stránky

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR - oficiálne stránky

 

Slovenský metrologický inšpektorát - oficiálne stránky

 

Najvyšší kontrolný úrad SR - oficiálne stránky

Friday the 12th. Copyright © 2013 - 2022 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot