Expertízny inštitút informatiky s. r. o., IČO: 47315075, znalecká organizácia (znalec právnická osoba) zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 900262. (pre zobrazenie aktuálneho výpisu zo zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, prejdite na REGISTRE MSSR - Znalci , pre zobrazenie offline verzie pôvodného výpisu /stav k 12. 11. 2014/ kliknite sem)

Znalecké odbory a odvetvia v ktorých je naša organizácia oprávnená vykonať znalecký úkon:

Odbor:      
100000 - Elektrotechnika           
Odvetvie:
100100 - Elektro-energetické stroje a zariadenia
100200 - Elektronika
100400 - Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
100500 - Robotické a mechatronické systémy
100600 - Elektronické komunikácie
100700 - Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
100800 - Nosiče zvukových a zvukovoobrazových záznamov
100900 - Počítačové programy (softvér)
101000 - Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

Odbor:      
090000 - Ekonómia a manažment          
Odvetvie:
090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo
090200 - Personalistika
090300 - Kontroling

Odbor:      
510000 - Ekonomika a riadenie podnikov         
Odvetvie:
510101 - Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Poistenie zodpovednosti za škodu: Generali Poisťovňa, a. s., znalecká organizácia je poistená od 23. 10. 2014 na dobu neurčitú na sumu 33.200 Eur (1.000.000 Sk). Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2023809425, IČ DPH: SK2023809425.


      Znalecká organizácia Expertízny inštitút informatiky (EII) bola založená v roku 2013 znalcami v odbore Elektrotechnika a v znaleckých odvetiach primárne zameraných na oblasť informačných a komunikačných technológií a informačnej bezpečnosti. Našim cieľom bolo predovšetkým vytvoriť rámec pre agregáciu expertných spôsobilostí a technologickej základne jednotlivých znalcov pôsobiacich v týchto hi-tech oblastiach. Zakladajúci znalci tvoria kľúčový personál znaleckej organizácie. Znalecká (tiež súdno znalecká) organizácia je štátom splnomocnená právnická osoba vykonávajúca činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. Znaleckú organizáciu tvorí Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky autorizované kolégium súdnych znalcov (v súčasnosti štyria kmeňový znalci v odbore Elektrotechnika a štyria kmeňový znalci v iných znaleckých odboroch), prípadne aj ďalších expertov, ktoré riadi poverený znalec - osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti.

Špecializáciou našej znaleckej organizácie pôsobiacej predovšetkým v súdno znaleckom odbore Elektrotechnika je najmä oblasť informačných a komunikačných technológií, informačných systémov a informačnej bezpečnosti. Doplnkovo pre oblasť posúdenia (všeobecnej elektrotechnickej) bezpečnosti technických zariadení elektrických (napr. aj pre účely špecifických domén informačnej bezpečnosti - Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia; Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti; Aspekty informačnej bezpečnosti v riadení kontinuity a ďalšie), naša spoločnosť disponuje kmeňovým znalcom (zamestnancom) zapísaným v znaleckom odbore: 010000 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a odvetví: 010300 – Elektrotechnika. Všetci naši kmeňový znalci pôsobiaci v znaleckom odbore Elektrotechnika majú v súlade s § 16 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na výkon činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa platných predpisov (v súčasnosti vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov). Naša znalecká organizácia má zároveň ako jediná v Slovenskej republike aj osobitnú odbornú spôsobilosť právnickej osoby - zamestnávateľa v elektrotechnike (oprávnenie),  na výkon činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických a má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality pre výkon znaleckej činnosti v odbore elektrotechniky podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001. Z hľadiska možného spektra prevádzkového elektrického napätia nami posudzovaných elektrotechnických zariadení naša znalecká organizácia disponuje personálom oprávneným na výkon činnosti na elektrických zariadeniach do 1000 V aj nad 1000 V. Od novembra 2014 bolo portfólio služieb našej znaleckej organizácie rozšírené aj o spôsobilosť pre vykonávanie súdno znaleckých úkonov vo vybraných ekonomických odboroch (Ekonómia a manažment a Ekonomika a riadenie podnikov) a ich súvisiacich odvetviach znaleckej činnosti.

 

Znalecký tím našej organizácie EII (kmeňový znalci):

Ivan Zenka  (konateľ spoločnosti, súdny znalec v odbore 100000 - Elektrotechnika

                                        a osoba zodpovedná za výkon súdnoznaleckej činnosti EII),

Juraj Magula  (konateľ spoločnosti, súdny znalec v odbore 100000 - Elektrotechnika),

Radoslav Feďo  (prokurista spoločnosti, súdny znalec v odbore 100000 - Elektrotechnika

                                   a v odbore 010000 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci),

Jaroslav Uhrin  (súdny znalec v odbore 100000 - Elektrotechnika),

Slávka Magulová  (súdna znalkyňa v odbore 370000 - Stavebníctvo),

Vlasta Kostercová  (súdna znalkyňa v odbore 090000 - Ekonómia a manažment),

Lívia Štulajterová  (súdna znalkyňa v odbore 090000 - Ekonómia a manažment),

Natália Jeleňová  (súdna znalkyňa v odbore 090000 - Ekonómia a manažment),

Externe spolupracujúci znalci a experti:

Roman Gajdoš (súdny znalec v odbore 100000 - Elektrotechnika, Košice ).

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosti Expertízny inštitút informatiky s. r. o.: 

Monday the 23rd. Copyright © 2013 - 2022 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot