V oblasti ekonómie a manažmentu je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu obsahovo vymedzená od 1. 8. 2018 vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. (predtým v inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009), nasledovne:

 

Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment - Odvetvie 09 01 00 Účtovníctvo a daňovníctvo
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je znalecké dokazovanie smerujúce k posúdeniu správnosti vedenia účtovníctva a účtovnej evidencie a znalecké dokazovanie v oblasti priamych a nepriamych daní."

 

Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment - Odvetvie 09 02 00 Personalistika
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a znalecké dokazovanie v oblasti personalistiky a výpočtu miezd a z nich vyplývajúce činnosti, spadajú sem všetky fázy životného cyklu pracovníka: oblasť prípravy na povolanie, zamestnania a odchod do dôchodku, pracovnoprávne vzťahy, štipendiá, poistenia z pracovnoprávneho a jemu podobného vzťahu."

 

Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment - Odvetvie 09 03 00 Kontroling
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je ich metodické posúdenie správnosti použitia všeobecne záväzných, vedecky podložených predpisov a postupov v oblasti rozpočtovníctva, kalkulácií, cenotvorby, stanovenia výšky škody, ušlého zisku, respektíve finančnej ujmy vrátane vypracovania ekonomicko-finančnej analýzy."

 

V praxi, predmetom znaleckého úkonu v tejto oblasti môže byť napríklad:

Účtovníctvo a daňovníctvo
- preskúmanie správnosti dodržiavania účtovných postupov v súlade s právnymi predpismi;
- správnosť zaúčtovania účtovných operácií;
- posúdenie účtovníctva pre účely povinných odvodov a odvodov daní;
- posúdenie na účely trestného stíhania trestných činov krátenia daní, neodvádzania odvodov a krátenia veriteľa;

- správnosť výpočtu daňovej povinnosti, predovšetkým dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty, v súvislosti s nadmernými odpočtami a fiktívnymi faktúrami;
- posúdenie správnosti výsledkov inventúry;
- stanovenie hodnoty pohľadávok, napr. pre účel nepeňažného vkladu;
- stanovenie hodnoty záväzkov;
- posúdenie výšky vlastného imania a ďalšie;

Personalistika
- správnosť výpočtu miezd a odvodov;
- výpočet a kontrola výpočtu miezd (superhrubej, hrubej a čistej mzdy);
- výpočet a kontrola výpočtu odvodov;
- zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti;

- výpočet a kontrola výpočtu zrážok zo mzdy (napr. kontrola výpočtu exekučných zrážok);
- posúdenie dohody o zrážke zo mzdy;
- výpočet a kontrola výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca (napr. v súvislosti s používaním  motorového vozidla);
- výpočet výšky škody zamestnanca  (napr. spôsobenú na služobnom automobile);
- skončenie pracovného pomeru (napr. a nárok na dovolenku, odstupné a odchodné);

- určenie výšky náhrady z dôvodu neplatnej výpovede z pracovného pomeru pre nadbytočnosť;
- určenie výšky nároku na náhradu mzdy pri hromadnom prepúšťaní;
- posúdiť, či bola výpoveď v súlade zo zákonníkom práce a určiť výpovednú dobu, výšku odstupného a odchodného;

- výpočet a kontrola výpočtu náhrad výdavkov (napr. za použitie cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste, cestovné výdavky vzniknuté pri pracovnej ceste);

- posúdenie uzatvorenia a opätovného pracovného pomeru;

- posúdenie stanovenia pracovného času;

- posúdenie stanovenia mzdových výhod a mzdových kompenzácií;

- posúdenie určovania životného minima a minimálnej mzdy;

- kontrola mzdových listov a mzdovej agendy;

- výpočet a kontrola výpočtu nároku na dovolenku (napr. pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase);

- výpočet a kontrola výpočtu preplatenia mzdy (napr. za prácu vo sviatok, za prácu nadčas);

- posúdiť, či zamestnávateľ správne tvorí využíva sociálny fond;

- určenie výšky nákladov spoločnosti na zamestnanca;

- určenie výšky náhrady a schopnosť uhradiť odvody za zamestnancov inštitúciám sociálneho zabezpečenia;

- určenie, na čo má zamestnanec nárok a ďalšie;

Kontroling

- hodnotenie investičných projektov a finančných plánov;

- finančno-ekonomické analýzy;

- podnikateľské plány;

- otázky z oblasti kalkulácií;

- posúdenie finančnej situácie spoločnosti a jej schopnosti splácať záväzky voči veriteľom (posúdenie likvidity) z dôvodu neplatenia predovšetkým daní, odvodov a miezd;

- znalecký posudok ako dôkazný prostriedok pri vedení sporov pri ochrane a uznaní práv vyplývajúcich zo vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom (napr. určenie nedoplatku za nájomné, určenie zmluvnej pokuty);

- stanovenie výšky škody a ušlého zisku;

- stanovenie hodnoty finančných účtov spoločnosti;

- stanovenie hodnoty nedokončenej výroby a ďalšie.

Sunday the 3rd. Copyright © 2013 - 2022 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot