V oblasti informačných technológií je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu obsahovo vymedzená od 1. 8. 2018 vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. (predtým v inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009), nasledovne:

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je skúmanie javov, technických zariadení a systémov súvisiacich s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika zahŕňa technické prostriedky určené na akékoľvek spracovanie informácií."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 06 00 Elektronické komunikácie
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Elektronické komunikácie v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií najmä vo forme obrazu, zvuku alebo textu po elektronických komunikačných sieťach. Obsahom odvetvia je posudzovanie ekonomických, technických a technologických aspektov elektronických komunikačných sietí a služieb z hľadiska uplatňovania transparentných, objektívnych a nediskriminačných kritérií prístupu, prepojenia a poskytovania služieb, ako aj prístupu k rádiovému frekvenčnému spektru a číslovacím zdrojom."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 08 00 Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je posudzovanie originality a pôvodu nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov vrátane posudzovania originality a pôvodu textových vložiek prislúchajúcich k nosičom, ako aj obalov, posudzovanie originality a pôvodu zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Znalecké skúmanie spočíva v dvoch „dimenziách“ nosičov: znalec sa na jednej strane zaoberá originalitou či pôvodom hmotných substrátov (samotných nosičov, takzvanej materiálnej veci), na ktorých sú zachytené predmety ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, na druhej strane sa však musí zaoberať aj originalitou a pôvodom nehmotných statkov (zvukových a zvukovo – obrazových záznamov) samotných (čiže predmetov ochrany podľa citovaného zákona) – tieto sú zväčša fixované na nosičoch (napríklad CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, pevný disk)."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 09 00 Počítačové programy (softvér)
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je posudzovanie splnenia požiadaviek na vyhotovenie zákazníckeho softvéru, stanovenie všeobecnej hodnoty vytvoreného diela a posúdenie, či hodnota vytvoreného diela (softvéru) zodpovedá vynaloženým nákladom."

 

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 10 00 Bezpečnosť a ochrana informačných systémov
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je posudzovanie bezpečnostnej stránky informačných systémov, spôsobu ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsobu ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie)."

 

V praxi, predmetom znaleckého úkonu v oblasti IKT (informačné a komunikačné technológie), softvéru a informačnej bezpečnosti môže byť napríklad:
- metodické odborné posúdenie dodržiavania rôznych všeobecne záväzných predpisov (predovšetkým technických predpisov, technických noriem a štandardov) v súvislosti s daným druhom IKT zariadení;
- otázky súvisiace s technickým stavom a prevádzkou daného zariadenia IKT a/alebo informačného systému;
- rôzna analytická činnosť (vrátane forenzných analýz) nad špecifickým dátovým obsahom zadávateľom určeného softvéru, informačných systémov a/alebo databázových systémov;
- posudzovanie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie podľa osobitných predpisov (§ 151 zák. č. 343/2015 Z. z. vznp. a vyhl. č. 132/2016 Z. z.);
- otázky súvisiace s hodnotou softvéru (a/alebo informačného systému);
- otázky technického posúdenia rozsahu a kvality plnenia zmluvných (sporových) strán (odberateľ - dodávateľ) v oblasti IKT, softvéru a informačnej bezpečnosti;

- otázky súvisiace s ochranou dát (a/alebo všeobecne informačných aktív) a ochranou dát s obsahom osobných údajov (napr. zák. č. 18/2018 Z. z.);
- posudzovanie elektronických systémov zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa osobitných predpisov (§ 9b zák. č. 275/2006 Z. z. vznp.);
- otázky zistenia príčin disfunkcií či defektov rôznych IKT zariadení/softvéru/informačných systémov;
- otázky preskúmania dejov a javov súvisiacich s prevádzkou daného zariadenia;
- odborné otázky súvisiace s obsluhou, údržbou a opravou daného zariadenia;
- otázky narušenia stavu bezpečnosti IKT, prieniku do informačných systémov, zneužitia informácií a podobne;
- stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (napr. nelegálny softvér a multimediálny obsah, rôzna analýza výpočtovej techniky, záchrana a vyťažovanie dát zo zaistenej techniky a podobne);
- zachytenie a zdokumentovania technického stavu, vlastností či informačného obsahu zariadení IKT v nejakom časovom okamihu, pre rôzne právne účely zadávateľa.

Monday the 23rd. Copyright © 2013 - 2022 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot