V oblasti oceňovania a hodnotenia podnikov je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu obsahovo vymedzená od 1. 8. 2018 vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. (predtým v inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009), nasledovne:

 

Odbor 51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov - Odvetvie 51 01 01 Oceňovanie a hodnotenie podnikov
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, stanovenie všeobecnej hodnoty zložiek majetku podniku v súlade s § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stanovenie všeobecnej hodnoty cudzích zdrojov.

 

Odvetvie zahŕňa najmä vedecké metódy stanovenia hodnoty podniku, stanovenie výšky škody a ušlého zisku, ekonomicko-finančné analýzy, posúdenie konkurenčnej schopnosti podniku s dôrazom na činnosť podniku vo všetkých fázach jeho reprodukčného a životného cyklu, stratégie podniku so zohľadnením vývojových tendencií príslušných odvetví národného hospodárstva, ohodnocovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika), goodwillu a podielov (napríklad obchodný podiel, vyrovnací podiel)."

 

V praxi, predmetom znaleckého úkonu v tejto oblasti môže byť napríklad:

Znalecké posudky v rôznych obchodných situáciách
- stanovenie hodnoty spoločnosti, časti spoločnosti alebo zložky majetku a záväzkov;
- stanovenie hodnoty akcií alebo podielu v spoločnosti;
- predaj podniku alebo jeho samostatnej časti podniku (§ 476 Obchodného zákonníka);
- ohodnotenie podniku, časti podniku alebo zložiek majetku pre účely nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti (§ 59 ods. 3 Obchodného zákonníka);

- zmena právnej formy spoločnosti, napr. z s.r.o. na a.s. (§ 69b Obchodného zákonníka);
- ohodnotenie majetku pri jeho nadobudnutí v rámci transakcie medzi spriaznenými osobami (§ 59a Obchodného zákonníka);
- precenenie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spoločnosti zanikajúcej bez likvidácie (§ 69 Obchodného zákonníka);
- likvidácia spoločnosti (§ 70 Obchodného zákonníka);
- zvýšenie kapitálu a vydanie podielových listov;

- splynutie a zlúčenie spoločnosti, fúzie a akvizície;

- prijatie a vystúpenie spoločníkov;

- delenie spoločností;

- ohodnotenie majetku pre účel zriadenia záložného práva pri získavaní bankových úverov;

- kapitalizácia pôžičiek majiteľa svojej firme;

- stanovenie hodnoty pohľadávky, napr. z dôvodu realizácie nepeňažného vkladu a ďalšie;

Znalecké posudky v rámci rôznych konaní a sporov
- znalecké posudky v súdnych sporoch (napr. vyčíslenie skutočnej škody, ušlého zisku);
- znalecké posudky v trestnom konaní (napr. poškodzovanie veriteľa);
- znalecké posudky v exekučnom konaní;
- znalecké posudky v konkurznom konaní, pri likvidácii a reštrukturalizácii spoločnosti;

- znalecké posudky v občianskoprávnom konaní (napr. delenie majetku spoločností alebo manželov pri riešení sporov, dedičské konanie) a ďalšie;

Rôzne ďalšie situácie a úkony

- hodnotenie investičných projektov, finančných plánov  a podnikateľských plánov;

- finančno-ekonomické analýzy;

- posúdenie finančnej situácie spoločnosti a ďalšie.

Monday the 23rd. Copyright © 2013 - 2022 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot